browse more

Obchodn podmnky

1) Veobecn ustanoven
Kupujc u?in?nm zvazn objednvky stvrzuje, e akceptuje Obchodn podmnky pro dodvku zbo vyhlen prodvajcm. Vztahy mezi kupujcm a prodvajcm se ?d t?mito obchodnmi podmnkami, kter jsou zrove? pro ob? strany zvazn.

2) Prodvajc:
?esk nrodn fond kultury a.s.
Glazunovova 885
148 00 Praha 4 - Kunratice
?esk republika
I?: 60197455
DI?: CZ60197455
Tel.: +420 244 912 158
Fax: +420 244 912 158
http://www.narodnifondkultury.cz

3) Ceny
Ceny zbo a dopravy v tomto internetovm obchod? jsou uvd?ny v?etn? DPH. P?ekrtnut ceny, uveden u zbo, znamenaj p?vodn ceny p?ed slevou. Zbo je prodvno za cenu platnou v okamiku objednn. Kad objednvka u?in?n prost?ednictvm tohoto internetovho obchodu je povaovna za zvaznou a vztahuj se na ni ustanoven o uzav?en kupn smlouvy podle 409-470 Obchodnho zkonku.

4) Objednn
Zkaznk mus b?hem objednn uvst plnou platnou adresu, dal kontaktn daje (email, telefon) a zvolit zp?sob platby. Potvrzenm objednvky se zkaznk zavazuje k odebrn zvolenho zbo a k uhrazen p?slun ?stky.

5) Potvrzen objednvky
P?i standardnm pr?b?hu vy?zen objednvky probh komunikace mezi prodvajcm a kupujcm prost?ednictvm email?. Prodvajc odele kupujcmu souhrn objednvky. Kupujc p?i b?nm pr?b?hu vy?zen nen povinen reagovat na dn emaily. Objednvka je p?ijata do 24 hodin, potvrzen objednvky vm zaleme e-mailem, o odesln budete takt informovni e-mailem. V p?pad? nejasnost Vs budeme samoz?ejm? kontaktovat.

6) Zruen objednvky
Kadou objednvku m?ete do 24 hodin zruit a to telefonicky, ?i e-mailem a to bez udn d?vodu. Sta? uvst jmno, e-mail a popis objednanho zbo ?i sluby.

7) Zp?sob platby
Nakupujc m monost volit mezi platbou p?edem bankovnm p?evodem ?i sloenkou typu A nebo platbou dobrkou. P?i volb? platby p?evodem bude zbo expedovno a po p?ipsn poadovan ?stky na n ?et. V p?pad? platby p?edem p?evodem mus bt platba uhrazena do 10 dn? od vzniku objednvky, v opa?nm p?pad? bude objednvka stornovna.

8) Dodac doba
V p?evn v?tin? p?pad? je zbo odeslno b?hem 3 pracovnch dn?.
Dopravce ?esk pota a.s. dod zsilku adrestovi ve lh?t? ur?en jeho obchodnmi podmnkami.
Prodvajc si vyhrazuje prvo nenst odpov?dnost za p?padn nedostatky ve slubch potovnch firem.

9) Doprava, potovn a baln
?esk pota s.p. doporu?en psan
Pro mal zsilky nap?. 1 knihu. Objednan zbo Vm bude zaslno doporu?en? do 3 dn? po p?ipsn Va platby na n ?et. K cen? zbo ?tujeme dopravn a baln ve vi 59,- K? v?etn? DPH.
?esk pota s.p. doporu?en psan na dobrku
Pro mal zsilky nap?. 1 knihu. Objednan zbo Vm bude zaslno potou na dobrku do 3 dn? od potvrzen objednvky naim obchodnkem, zaplatte p?i p?evzet zsilky. K cen? zbo ?tujeme dopravn a baln ve vi 59,- K? v?etn? DPH.
?esk pota s.p. - Balk do ruky
Pro zsilky do 30 kg. Objednan zbo Vm bude zaslno doporu?en? do 3 dn? po p?ipsn Va platby na n ?et. Informace o pohybu zsilky m?ete obdret na v e-mail ?i mobil. Doru?en druh pracovn den od odesln. K cen? zbo ?tujeme dopravn a baln ve vi 103,- K? v?etn? DPH.
?esk pota s.p. - Balk do ruky na dobrku
Pro zsilky do 30 kg. Objednan zbo Vm bude zaslno potou na dobrku do 3 dn? od potvrzen objednvky naim obchodnkem, zaplatte p?i p?evzet zsilky. Informace o pohybu zsilky m?ete obdret na v e-mail ?i mobil. Doru?en druh pracovn den od odesln.
K cen? zbo ?tujeme dopravn a baln ve vi 103,- K? v?etn? DPH.
Ceny dopravnho a balnho jsou platn pro zsilky v rmci ?esk republiky. Cena dopravnho a balnho mimo ?eskou republiku bude sd?lena provozovatelem internetovho knihkupectv na zklad? e-mailovho dotazu. P?i objednvce na dobrku se ve uvedenm ?stkm p?ipo?tv 30,- K? za dobrku.

10) P?evzet zbo
Zkaznk je povinen zkontrolovat neporuenost obalu. Pokud p?evezme zjevn? pokozenou zsilku, mus uplat?ovat p?padnou reklamaci na p?epravci. Spolu se zbom Vm bude zasln da?ov doklad, kter pro p?pad reklamace uschovejte.

11) Vrcen zbo
Na zklad? zkona ?. 367/2000 Sb. m zkaznk prvo na odstoupen od kupn smlouvy bez udn d?vodu do 14 dn? od p?evzet zbo s vjimkou audionahrvek a multimedilnch CD-ROM, u kterch byl poruen obal. Zbo nesm vykazovat znmky pouit, nesm bt jakkoli pokozeno, mus bt vrceno v?etn? da?ovho dokladu nebo jej kopie.
Zbo lze vrtit osobn? nebo poslat ?dn? zabaleno (nejlpe v kartnovm obalu) doporu?enou zsilkou. Nezaslejte prosm vrcen zbo na dobrku, zsilky, kter nm zkaznci polou na dobrku nebudou p?evzaty. Do doporu?en zsilky vlote zbo, da?ov doklad, informaci zda vracte nebo reklamujete a ?slo ?tu, na kter mme poslat ?stku za vrcen zbo.
Vrcen zbo s doklady mus bt odeslno zp?t (nebo alespo? odstoupen od smlouvy mus bt psemn? nahleno) nejpozd?ji 14. den od dne p?evzet. Zbo odeslan na adresu prodvajcho v rmci odstoupen od smlouvy bude p?ekontrolovno a nsledn? bude vyplacena fakturovan ?stka na ?slo bankovnho ?tu uveden zkaznkem v reklama?n zsilce.

12) Vrcen p?eplatku
Zaplacen ?stka bankovnm p?evodem u stornovan objednvky (p?padn? p?eplatek u nekompletn? vy?zen objednvky) je vrcena do 5 pracovnch dn? zp?t na ?et, z kterho byla odeslna, pokud se s zkaznkem nedohodneme jinak.

13) Reklamace a zruka
Na veker zbo se vztahuje zkonn lh?ta 24 m?sc?, pokud nen uvedeno jinak, kter se tk vech zjevnch a skrytch vad zbo, kter nejsou slu?iteln s jeho funk?nost, uitnmi a estetickmi vlastnostmi. Kupujc je povinen zbo po jeho p?evzet prohldnout tak, aby zjistil p?padn vady a pokozen. P?padn vady je kupujc povinen neprodlen? hlsit na firm?. Za vady vznikl p?epravcem neru?me.
Zruka se nevztahuje na vady vznikl b?nm pouvnm, nesprvnm pouitm vrobku nebo nesprvnm skladovnm.
Postup p?i reklamaci:
a) informujte ns o reklamaci e-mailem na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefonicky na tel. ?. +420 244 912 158, potou na adresu prodvajcho.
b) zbo zalete jako doporu?en balk (ne na dobrku) na nai adresu
c) do zsilky uve?te d?vod reklamace, popis zjit?nch zvad a jejich projev?, vai adresu, ?slo objednvky
d) doklad o nabyt reklamovanho zbo v naem obchod?
Prodvajc se zavazuje vym?nit nakupujcmu vadn vtisk za bezvadn, zale-li jej nakupujc zp?t na adresu prodvajcho.
Reklamace bude vy?zena bez zbyte?nho odkladu, nejpozd?ji do 30 dn? ode dne uplatn?n reklamace, pok

14) Ochrana osobnch daj?
Objednnm ?i rezervac zbo prost?ednictvm naich internetovch strnek, kupujc souhlas v souladu se zkonem. ?. 101/2000 Sb. a zkonem ?. 480/2004 Sb. se zpracovnm osobnch daj? poskytnutch v objednvce a jejich za?azenm do databze uivatel?, jako i s tm, e poskytnut osobn daje mohou bt poskytnuty t?etm osobm na zklad? uzav?en smlouvy s t?mito t?etmi osobami v souladu s p?slunmi ustanovenmi zkona ?. 101 / 2000 Sb. o ochran? osobnch daj? a o zm?n? n?kterch daj? v platnm zn?n. ?elem zpracovn t?chto osobnch daj? je jejich pouit pro obchodn a marketingov ?ely prodvajcho a pro ?ely zasln obchodnch sd?len. Tento souhlas poskytuje kupujc dobrovoln? s tm, e jej m?e kdykoliv odvolat zaslnm oznmen na e-mailovou adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo psemn? na adresu sdla firmy. Odvoln souhlasu je ?inn okamikem doru?en oznmen prodejci.

15) Zv?re?n ustanoven
Uskute?n?nm objednvky nebo nkupu v tomto internetovm obchod? dvte najevo, e s ve uvedenmi podmnkami souhlaste.

Obchodn podmnky jsou v platnosti od 25. 5. 2013

Doporu?en

ehnm vydavatel?m ?asopisu Ikona a ze srdce jim p?eji,aby se jejich zm?r zda?il.

- S lskou Bo, Metropolita Krytof, L.P. 2008 -

Spojte se s nmi

social share