browse more

Doprava a platba

Doprava, potovn a baln

?esk pota s.p. doporu?en psan
Pro mal zsilky nap?. 1 knihu. Objednan zbo Vm bude zaslno doporu?en? do 3 dn? po p?ipsn Va platby na n ?et.
K cen? zbo ?tujeme dopravn a baln ve vi 105,- K? v?etn? DPH.

?esk pota s.p. doporu?en psan na dobrku
Pro mal zsilky nap?. 1 knihu. Objednan zbo Vm bude zaslno potou na dobrku do 3 dn? od potvrzen objednvky naim obchodnkem, zaplatte p?i p?evzet zsilky.
K cen? zbo ?tujeme dopravn a baln ve vi 105,- K? v?etn? DPH.

?esk pota s.p. - Balk do ruky
Pro zsilky do 30 kg. Objednan zbo Vm bude zaslno doporu?en? do 3 dn? po p?ipsn Va platby na n ?et. Informace o pohybu zsilky m?ete obdret na v e-mail ?i mobil. Doru?en druh pracovn den od odesln.
K cen? zbo ?tujeme dopravn a baln ve vi 150,- K? v?etn? DPH.

?esk pota s.p. - Balk do ruky na dobrku
Pro zsilky do 30 kg. Objednan zbo Vm bude zaslno potou na dobrku do 3 dn? od potvrzen objednvky naim obchodnkem, zaplatte p?i p?evzet zsilky. Informace o pohybu zsilky m?ete obdret na v e-mail ?i mobil. Doru?en druh pracovn den od odesln.
K cen? zbo ?tujeme dopravn a baln ve vi 150,- K? v?etn? DPH.

Ceny dopravnho a balnho jsou platn pro zsilky v rmci ?esk republiky.
Cena dopravnho a balnho mimo ?eskou republiku bude sd?lena provozovatelem internetovho knihkupectv na zklad? e-mailovho dotazu.
P?i objednvce na dobrku se ve uvedenm ?stkm p?ipo?tv 30,- K? za dobrku.

Ceny jsou uvedeny v?etn? DPH.
Spolu se zbom Vm bude zasln da?ov doklad, kter pro p?pad reklamace uschovejte.


Zp?sob platby

Platba p?edem - bankovn p?evod
Cenu objednvky m?ete uhradit bankovnm p?evodem ze svho ?tu na n ?et ?. 581520273/0300 veden u ?SOB, a.s.
Jako variabiln symbol pouijte ?slo Va objednvky. Nutn pro identifikaci Va platby! Poplatek 0,- K?

Platba p?edem sloenka typu A
Cenu objednvky m?ete uhradit sloenkou typu A na n ?et ?. 581520273/0300 veden u ?SOB, a.s.
Jako variabiln symbol pouijte ?slo Va objednvky. Nutn pro identifikaci Va platby! Poplatek 0,- K?

Platebn daje:
?esk nrodn fond kultury a.s.
Glazunovova 885
148 00 Praha 4
Czech Republic
I?: 60197455
DI?: CZ60197455

?..: 581520273/0300

Zsilky zaplacen p?evodem na n ?et vy?izujeme po p?ipsn platby na n ?et.
?slo objednvky pouijte jako variabiln symbol p?i platb? bankovnm p?evodem nebo sloenkou typ? A. D?leit pro identifikaci platby!

Dobrka
Za dobrku ?tujeme dle sazebnku ?esk poty poplatek 30,- K?.

Dodac doba

V p?evn v?tin? p?pad? je zbo odeslno b?hem 3 pracovnch dn?.
Dopravce ?esk pota a.s. dod zsilku adrestovi ve lh?t? ur?en jeho obchodnmi podmnkami.
Prodvajc si vyhrazuje prvo nenst odpov?dnost za p?padn nedostatky ve slubch potovnch firem.

Ceny jsou uvedeny v?etn? DPH.

Doporu?en

ehnm vydavatel?m ?asopisu Ikona a ze srdce jim p?eji,aby se jejich zm?r zda?il.

- S lskou Bo, Metropolita Krytof, L.P. 2008 -

Spojte se s nmi

social share