browse more

Novinky

Posledn produkty


img_20130525_1415234
Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan? 209 K?

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Auto?i: Mat?j Pavlk, Roman Wimmer

velky-cin-male-cirkve8
Velk ?in mal crkve 98 K?

Autor: Kolektiv autor? Historick exkurz napsal Roman Wimmer S p?edmluvou metropolity Krytofa Doslov Stanislav Motl

img_20130525_1426109
Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan? (imitace k?e) 294 K?

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Auto?i: Mat?j Pavlk, Roman Wimmer

?esk nrodn fond kultury, a.s. ?ESK NRODN FOND KULTURY , a.s. byl zapsn 31. ?ervence 1996 Hlavn npln spole?nosti byla spoluprce se studiem Barrandov, kde se spole?nost vzna?nou m?rou zasadila o zjem zahrani?nch filmovch tb? nat?et p?edevm v t?chto studich. Spole?nost se zabvala propagac, reklamou ?esk kultury v zahrani?. P?edstavitel spole?nosti se ?astnili mezinrodnch akc v zahrani? v?etn? filmovch a jinch festival? v ?R ale i ve sv?t?. Spole?nost se podlela na produkci ?eskho filmu Haliny Pawlovsk Dky za kad nov rno s Ivanou Chlkovou v hlavn roli.

V roce 2007 spole?nost p?ehodnotila sv aktivity a zam??ila se na prci s nrodnostnmi meninami ijcmi na zem ?R a sna se o pomoc p?i jejich aktivnm zapojen a integraci do ve?ejnho ivota v ?R formou kulturnch a vzd?lvacch program?. Od tho roku za?ala spole?nost spolupracovat s Pravoslavnou crkv v ?eskch zemch a na Slovensku, nositelkou p?vodnch cyrilometod?jskch tradic. Spolupodl se na organizaci a zajit?n oficilnch nvt?v, setkn, jednn, konferenc, semin?? p?edstavitel? crkevnho a sv?tskho ivota.

Rok 2007 je rokem vydn prvnho ?sla ?asopisu IKONA, kter p?vodn? vylo pouze v ?eskm jazyce. Nyn tento ?asopis vychz v ?eskm a sou?asn? i ruskm jazyce.

Krom? ?asopisu spole?nost vydv knihy, produkuje CD a video, organizuje vystoupen, kulturn prezentace, vstavy i koncerty. V roce 2012 se spole?nost stala koproducentem 4 dlnho dokumentu ( docu drama ve stylu BBC) a celove?ernho filmu CYRIL a METOD?J, kterou produkuje spole?n? se spole?nost Three broethers, s.r.o.

Clem spole?nosti je co nejv?t integrace nrodnostnch menin ijcch na zem ?R do ?esk spole?nosti a jejich seznmen s ?eskou kulturou na zklad? Cyrilometod?jskch tradic.

PARTE?I: RUSK MEZINRODN SVAZ KINEMATOGRAFISTU, RUSK NEZINRODN SVAZ NOVIN?U, RUSK FOND KULTURY, RUSK SILUET, Studio 3T, Studio MOSFILM, Studio SOVINFILM, FLMOV STUDIO MAXIMA GORKHO, EVEREST FILM, THREE BROTHERS, s.r.o., ANTIQUE. ST. ROMANOS MELODOS

Doporu?en

ehnm vydavatel?m ?asopisu Ikona a ze srdce jim p?eji,aby se jejich zm?r zda?il.

- S lskou Bo, Metropolita Krytof, L.P. 2008 -

Spojte se s nmi

social share