browse more

Novinky

Posledn produkty


img_20130525_1415234
Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan? 209 K?

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Auto?i: Mat?j Pavlk, Roman Wimmer

velky-cin-male-cirkve8
Velk ?in mal crkve 98 K?

Autor: Kolektiv autor? Historick exkurz napsal Roman Wimmer S p?edmluvou metropolity Krytofa Doslov Stanislav Motl

img_20130525_1426109
Cyril a Metod?j - Apotolov Slovan? (imitace k?e) 294 K?

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Auto?i: Mat?j Pavlk, Roman Wimmer

(4)

Obnoven vydn knihy biskupa Gorazda II. Prvn vydn knihy s nzvem ivot sv. Cyrila a Metod?je a jejich pom?r k ?mu a Ca?ihradu: k 1050. vro? mrt sv. Metod?je vylo poprv roku 1936 v Hlinsku v knihtiskrn? J. Wagnera. Autorem byl svat novomu?ednk Gorazd II. (1879-1942), ob?anskm jmnem Mat?j Pavlk, biskup ?esk a moravsko-slezsk, kter dlo vydal pod pseudonymem P. Mal. Krom? zpracovn ivotnch osud? a dla svatch bratr? Cyrila a Metod?je se autor v?nuje tak vvoji jurisdik?n otzky v k?es?ansk crkvi od doby apotolsk do velkho rozkolu v r. 1054. Popisuje historick udlosti z jinho hlu pohledu, jeliko p?ihl i ke sv?dectv crkve vchodn, v d?sledku ?eho se mnoh skute?nosti jev ve zcela novm sv?tle. Text je napsn velmi srozumiteln? a ?tiv?. Dodnes je to dlo ojedin?l, nebo? se opr o p?vodn historick prameny uchovvan slovanskmi pravoslavnmi nrody. Publikaci p?ipravil k vydn Roman Wimmer, kter se podlel i na vzniku stejnojmennho filmovho zpracovn reisra P. Nikolaeva nato?enho k 1150. vro? p?chodu slovanskch v?rozv?st? sv. Cyrila a Metod?je na Moravu. P?vodn vydn z roku 1936 roz?il o doprovodn texty a p?idal pro p?ehlednost obrazov p?lohy reprodukce, ilustrace, faksimile, mapy a fotografie.

Pot, co ?eskoslovent parautist v roce 1942 provedli atentt na zastupujcho ?skho protektora R. Heydricha, poskytla jim pravoslavn crkev v praskm chrmu sv. Cyrila a Metod?je v Resslov? ulici kryt a pomoc. P?b?h o mimo?dn state?nosti pravoslavnch v??cch byl sepsn v roce 1946. Pro? nai parautist hledali pomoc a kryt prv? v pravoslavnm chrmu? Pro? ?msko-katolick prelt svatovtsk kapituly odmtl azyl pro parautisty? Pro? byla pravoslavn crkev nacisty rozput?na a dal ?innost zakzna? To jsou pouze n?kter z otzek, na kter v knize Velk ?in mal crkve naleznete odpov??. Kniha obsahuje faksimile 3. vydn z roku 1947 s 19 celostrnkovmi fotografiemi a seznamem vlastenc? popravench za pomoc ?eskoslovenskm vojk?m. Je dopln?na p?edmluvou metropolity Krytofa, doslovem publicisty Stanislava Motla a dosud nepublikovanmi fotografiemi. K vydn p?ipravil a krtk historick exkurz napsal Roman Wimmer.

24. kv?ten je svtkem p?chodu sv. Cyrila a Metod?je na Velkou Moravu. Pravoslavn crkev od nepam?ti ct tento den, v n?m oslavuje, co zde vykonali nejen pro ns, ale pro vechny Slovany. Abychom lpe pochopili, co je tu vlastn? k oslavovn, p?ipome?me si n?kolik fakt? a rys? tohoto velkho a vpravd? svatho dla.

Na zklad? rozhodnut Posvtnho synodu Pravoslavn crkve v ?eskch zemch a na Slovensku a usnesen Metropolitnch rad obou ?st crkve v ?esk republice i republice Slovensk byl svtek svatho Rostislava dnem, kdy byl vyhlen Rok svatch Cyrila a Metod?je.

Doporu?en

ehnm vydavatel?m ?asopisu Ikona a ze srdce jim p?eji,aby se jejich zm?r zda?il.

- S lskou Bo, Metropolita Krytof, L.P. 2008 -

Spojte se s nmi

social share